بلاگ

نمونه نوشتن قولنامه دستی

قولنامه دستی نوشته ای عادی است که معمولا” بین دونفر صورت میگیرد و حاکی از توافق بر وقوع عقدی است که مورد مشخصی را مورد معامله قرار میدهند و با پرداخت مبلغی تحت عنوان وجه التزام تعهد میکنند .

افرادی که قصد خرید یا فروش مالی رادارند ولی مقدمات آن فراهم نیست معمولا” با تنظیم قولنامه که قرارداد عادی محسوب میشود کلیه مراحل خرید یا فروش مال مزبور را به سرانجام رسانیده و در آن متعهد میگردند که در زمان و مکان مشخصی که مکان آن دفتر اسناد رسمی میباشد حضور پیدا کرده و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله و عمل نموده به آن سند مال مزبور را بطور رسمی انتقال دهند .

مفاد قولنامه بدین صورت تنظیم میگردد که طرفین تعهد میدهند در تاریخ مشخصی در دفتر خانه حاضر شده و معامله را بر ا ساس شرایط مندرج در قولنامه انجام دهند ودر صورتیکه هر یک از آنها در موعد مقرر از حضور در دفترخانه و انجام معامله خودداری کند مبلغی تحت عنوان وجه التزام به طرف دیگر پرداخت کند .

معمولا” قولنامه در سه نسخه تنظیم میگردد و بهتر است که انجام قولنامه در دفاتر معاملات ملکی تنظیم شده و علاوه بر امضاء فروشنده و خریدار و مهر و امضاء صاحب جواز دفتر املاک دو نفر شاهد نیز ذیل قولنامه را امضاء نمایند.

مواردی را که در تنظیم قولنامه باید مد نظر قراردهیم :

  • به هنگام تنظیم قولنامه با دریافت کد رهگیری از فروش و معامله همان مال با اشخاص دیگر اطمینان حاصل فرمایید
  • دفتر املاکی که در آن قولنامه را تنظیم مینمایید حتما” دارای جواز کسب باشد .
  • درخصوص مال مورد معامله تحقیق کنید که در رهن و وثیقه نباشد .
  • در صورتیکه خریدار و یا فروشنده وکیلی را برای انجام معامله معرفی کرده اند حتما” استعلام لازم در خصوص قانونی بودن وکالت وی اخذ گردد .
  • مشخصات مورد معامله را باسند و مدارک ارائه شده توسط فروشنده مطابقت دهید .
  • کلیه ملحقات و مشاعات ملک شامل آب،برق، گاز، تلفن ،پارکینگ ،انباری و …….به صورت مشخص در سند قید شده باشد .
  • چنانچه مورد معامله وراثتی میباشد گواهی انحصار وراثت و نیز تسویه حساب مالیات بر ارث صورت گرفته شده باشد .
  • اطمینان حاصل نمایید که فروشنده ممنوع المعامله و یا مشمول فراری از نظام وظیفه نباشد زیرا به هنگام انتقال رسمی سند در دفترخانه با مشکل مواجه خواهید شد .
  • در قولنامه حتما” روز و ساعت مشخصی را جهت حضور متعاملین در محضر مشخص نمایید و برای عدم حضو و یا امتناع از حضور وجه التزام سنگینی را قراردهید .
  • چنانچه مالکین متعدد میباشند و یکی از آنها عهده دار مذاکره با خریدار میباشد حتما” ذیل قولنامه را همه مالکین امضاءنموده مگر اینکه یک نفر وکالت فروش داشته باشد .

ضمانت اجرای قولنامه همانند دیگر قراردادها یی است که طرفین برای انجام تعهداتی مابین خود تنظیم کرده اندو این نوع قراردادها رمراجع قضایی معتبر میباشند .

در ذیل یک نمونه از فرم قولنامه دست را برای آشنایی با نحوه نگارش آن برایتان آورده ایم.

فرم نوشتن قولنامه دستی

ماده 1 – مشخصات طرفین قرارداد

1-1) فروشنده/فروشندگان ………………….. فرزند ……………..  شماره شناسنامه ………………… محل تولد  ………………….. شماره ملی ………………. متولد ………….       محل اقامت ……………………………شماره تماس  ……………….. .

1-2) خریدار/خریدارن  ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… محل تولد…………………………..شماره ملی ………………. محل اقامت …………………………………………… تلفن ……………….. .

نکته: اگر خریدار یا فروشنده با ولایت و یا قیومیت و یا وصایت باشد باید محلی که  در قرارداد به آن اختصاص داده شده پر شود

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد ………….  به موجب ……………

ماده 2 –  مشخصات مورد معامله

موضوع قرارداد: عبارت از …..

واگذاری شش دانگ یک قطعه ………………(در این قسمت /اپارتمان و یا ملک ویا زمین و…….) قید شود ،به مساحت……………………………    متر مربع دارای پلاک……………….. فرعی از اصلی مفروز و مجزی  از پلاک…………………. فرعی از اصلی مزبور واقع در اراضی  …………..  بخش   …………..   ثبتی  …………………. اعم از  عرصه و اعیان  با جمیع ملحقات عرفیه و شرعیه  عبارتست از …………………..

ماده ۳ –  ثمن معامله و نحوه پرداخت

۳-۱) کل ثمن معامله عبارت است مبلغ ……………………..ریال ، معادل ……………………..     تومان وجه رایج مملکتی تعیین که بنحو ذیل پرداخت می شود:

1.

2.

3.

 

ماده ۴- تنظیم سند رسمی

۴-۱) طرفین قرارداد متعهد هستند در مورخه ………………..تا پایان ساعت 2 اداری، ضمن تهیه مقدمات تنظیم سند، در دفترخانه اسناد رسمی شماره ………………………………واقع در ………………………………………….. حاضر شده

۴-2) در صوتی که یکی از طرفین قرارداد، به تعهدات خود عمل نکند می بایست مبلغ ………………………………………………….. تومان، بابت جریمه عدم انجام تعهد به صرف مقابل بدهد و این جریمه بدل اصل تعهد نیست.

ماده ۵- آثار و شرایط قرارداد

۵-۱) مخارج تنظیم سند حق التحریر و حق الثبت و هزینه محضر بالمناصفه به  عهده طرفین است.

۵-2) – پرداخت  و تسویه کلیه بدهی  دیون به اداره مالیات و عوارض و……..به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به عهده فروشنده می باشد.

۵-۴) فروشنده / فروشندگان اذعان بر این امر داشتند که :

  ملک مورد معامله  جزو اراضی موات و ملی، اموال مصادره ای اداره سرپرستی و توقیفی و در رهن و وثیقه ای نبوده و یا  و منافع آن کلا” یا جزا”  به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی باشد.

در صورت  در رهن بودن فروشنده موظف است، قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به فک رهن اقدام نمایند.

چنانچه فروشنده / فروشندگان نسبت به فک رهن اقدام عملی  انجام ندهد، خریدار می تواند با مراجعه به مرتهن، فک رهن کند و با امضاء این قرارداد، خریدار وکیل و قائم مقام قانونی فروشنده در مورد فک رهن محسوب می گردد.

۵-۵) چنانچه خریدار به هر نحوی از انحاء، از انجام معامله استنکاف ورزد موظف به پرداخت وجه الالتزام به میزان   ……………………………..ریال  می باشد  که باید به طرف مقابل پرداخت گردد.

۵-۶) در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد. قرارداد باطل است و فروشنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیه مسترد کند.

۵-۷) در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن، مستحق الغیر بودن، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی، غصبی بودن قانونا” قابل انتقال به خریدار نباشد، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل  …………………………………  ریال به عنوان خسارت وجه الالتزام به طرف مقابل بپردازد.

ماده ۶- اسقاط  کافه خیارات خصوصا خیار غبن  افحش از طرفین، به استثناء اختیار تدلیس بعمل آمد.

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شروط آن در ۸ ماده و …… نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

محل امضای خریدار و فروشنده                                                                        شهود

در تلگرام

کانال مارو دنبال کنید!

در آپارات

ما را دنبال کنید!

در اینستاگرام

صفحه مارو دنبال کنید!

در یوتیوب

کانال مارو دنبال کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

دریافت بخشی از چکلیست