بلاگ

مشتری مداری و آداب سرویس دهی به خریداران و مستاجران ملک

مشتری مداری  : قبل از این که به مشتریان هر گونه سرویسی داده شودبه عبارت دیگر قبل از انجام هر نوع بازدید ملک توسط مشتری ابتدا باید مقدمات ان انجام شود :

این مقدمات عبارت است از پر کردن فرم تقاضا توسط مشتری وامضا ان و ایجاد ارتباط واطمینان وشناخت مشتری شناخت نیاز خواسته وتقاضای مشتری انجام هماهنگی های لازم وغیره که در نهایت سرویس دهی به مشتریان شروع می شود .

بارها مشاهده شده قبل از این که مشتری از ملکی بازدید نماید سوالاتی پیرامون آن می پرسد واین سوالات نشان از اشتیاق وجدیت اودارد.

وقتی مشتری متوجه می شود که آن مشاوراملاک ازملک بازدید نکرده است حمل بربی توجهی کم کاری وبی تجربگی شما می گذارد.

وقتی که از ملک بازدید نکرده اید ضمن اینکه از کیفیت و کمیت ملک بی اطلاع هستید از خیلی چیزهای دیگر مثل هدف مالک از فروش یا اجاره ملکش از وضعیت اقتصادی از تحصیلات از دیدگاه ها و شخصیت و طبقه اجتماعی ساکنین آن هم مطلع نیستید در نتیجه وقتی شروع به هماهنگی و تماس تلفنی می کنید از همان ابتدا به مشکلاتی غیر قابل پیش بینی برخورد می کنید و از طرف دیگر ملک مورد نظر را براساس چه چیزی کاندید کرده اید و براساس چه معیاری صلاح دانسته اید که مشتری از این ملک بازدید کند در نتیجه احتمال اینکه مشتری از این ملک خوشش بیاید بسیار کم است و چه بسا زحمت بیهوده کشیده اید و زمان خود را هدر داده اید .

قبل از اینکه به ملک هر گونه سرویس بدهید زمانی را با هماهنگی قبلی صرف کنید و از ملک بازدید نمایید و وقتی که با مالک برای بازدید هماهنگی می نمایید توجه داشته باشید که وقت استراحت نباشد .

چرا که بعضی از مردم عادت به استراحت ظهر دارند ویا در ایام تعطیل مایل نیستند بیگانه به منز لشان رفت وآمد نماید واز طرف دیگر چنانچه زمان هماهنگی برای بازدید فرزندان ویا همسر مالک ویا موجر ،اظهار داشت که مثلا” مهمان داریم یا گرفتار هستیم یا در آستانه خروج از منزل و یا مسافرت هستیم ویاحتی تنها هستم ، هرگز اصرار بر بازدید نداشته باشید بهترین زمان بازدید هنگامی است که مالک یا شخص که عامل اصلی تصمیم گیری است در منزل باشد و شما می توانید از دلایل و چرایی فروش یا اجاره ملکش شرایط معامله،  حداکثر وقتی را که اختصاص داده باسلیقه وپیشنهاداتش آشنا شوید وبراساس انها هم بتوانید کمکش کنید واگر شرایط خاصی هم دارد از زبان خود وی بشنوید .این دیدارحضوری می تواند بهترین فرصت وامکان موفقیت شما را مهیا کند و با شناخت وآشنایی از شخصیت سن وسال تحصیلات طبقه اجتماعی اعتقادات و سایر موارد می توانید به راحتی به ان ملک سرویس مناسب ومطلوب را بدهید .

هماهنگی قبل از بازدید کمکی به مشاوران املاک وخریداران آنها می کنند چرا که مالک وسایر افراد دیگر فرصت مرتب کردن وتمیز کردن وجابجایی لوازم را خواهند داشت واز لحاظ روحی وروانی آمادگی لازم را برای استقبال دارند.

 توصیه اکید این است که برای موفقیت در کار مشاوره املاک بازدید وهماهنگی را به صورت حرفه ای انجام دهید .

عملکرد مشاوره املاک حرفه ای با مالک یا موجر!

عملکرد یک مشاور املاک حرفه ای با مالک یا موجر قبل از سرویس دهی به ملک …

همیشه قبل از اینکه به ملکی سرویس دهید خودتان بازدید نمایید واز کم وکیف ان به طور کامل واقف شوید .

اشراف شما به کیفیت کمیت محلیت ملک و سایر موارد می تواندبه شما کمک موثری در رفع ایرادگیری وبهانه گیری مشتری نماید.

اگر شما ملک را بازدیدنکرده باشید بی شک از عهده پاسخگویی به سوالات مشتریان در مسیر سرویس دهی برنخواهید امد واین ضعف کاری ونشان بی تجربگی شماست.

بارها مشاهده شده قبل از این که مشتری از ملکی بازدید نماید سوالاتی پیرامون ان می پرسد واین سوالات نشان از اشتیاق وجدیت اودارد.

وقتی مشتری متوجه می شود که ان مشاوره املاک ازملک بازدیدنکرده است حمل بربی توجهی کم کاری وبی تجربگی شما می گذارد.

وقتی که از ملک بازدید نکرده ایدضمن اینکه از کیفیت وکمیت ملک بی اطلاع هستید از خیلی چیزهای دیگر مثل هدف مالک از فروش یا اجاره ملکش از وضعیت اقتصادی از تحصیلات از دیدگاه هاوشخصیت وطبقه اجتماعی سا کنین ان هم مطلع نیستید

در نتیجه وقتی شروع به هماهنگی وتماس تلفنی می کنید از همان ابتدابه مشکلاتی غیر قابل پیشبینی برخورد می کنید

و از طرف دیگر ملک مورد نظر را براساس چه چیزی کاندید کرده اید وبراساس چه معیاری صلاح دانسته اید که مشتری از این ملک بازدید کند

در نتیجه احتمال این که مشتری از این ملک خوشش بیاید بسیار کم است وچه بسا زحمت بیهوده کشیده اید وزمان خود را هدر داده اید .

قبل از اینکه به ملک هر گونه سرویس بدهید زمانی را با هماهنگی قبلی صرف کنید واز ملک بازدید نمایید ووقتی که با مالک برای بازدید هماهنگی می نمایید توجه داشته باشید که وقت استراحت نباشد .

چرا که بعضی از مردم عادت به استراحت ظهر دارند ویا در ایام تعطیل مایل نیستند بیگانه به منز لشان رفت وامد نماید

واز طرف دیگر چنانچه زمان هماهنگی برای بازدید فرزندان ویا همسر مالک ویا موجر اظهار داشت که مثلا مهمان داریم یا گرفتار هستیم یا در استانه خروج از منزل ویا مسافرت هستیم ویاحتی تنها هستم … هرگز اصرار بر بازدید نداشته باشید

بهترین زمان بازدید هنگامی است که مالک یا شخص که عامل اصلی تصمیم گیری است در منزل باشد وشما می توانید از دلایل وچرایی فروش یا اجاره ملکش شرایط معامله حداکثر وقتی را که اختصاص داده سلیقه وپیشنهاداتش اشنا شوید وبراساس انها هم بتوانید کمکش کنیدواگر شرایط خاصی هم دارد از زبان خود وی بشنوید .

این دبدارحضوری می تواند بهترین فرصت وامکان موفقیت شما را مهیا کند وبا شناخت واشنایی از شخصیت سن وسال تحصیلات طبقه اجتماعی اعتقادات وسایر موارد می توانید به راحتی به ان ملک سرویس مناسب ومطلوب را بدهید .

هماهنگی قبل از بازدید کمکی به مشاوران املاک وخریداران انها می کنند چرا که مالک وسایر افراد دیگر فرصت مرتب کردن وتمیز کردن وجابجای لوازم را خواهند داشت واز لحاظ روحی وروانی امادگی لازم را برای استقبال دارند توصیه اکید این است که برای موفقیت در کار مشاوره املاک بازدید وهماهنگی را به صورت حرفه ای انجام دهید .

اول صحبت بعد سرویس دهی!

سعی کنید قبل از این که به متقاضیان سرویس دهید با انها خوب صحبت کنید برای شروع صحبت با مشتری ابتدا خوشامدگوی کنید بعد از دعوت به نشستن وسپس سر صحبت را باز کنید .

وقتی که کسی برای تهیه ملکی به شما مراجعه کرد عجولانه به او سرویس ندهید اگر چند دقیقه ای را صرف گفتگو وصحبت با وی کنید بهترین نتیجه را می گیرید .

اگرمشتری واقعا قصد تهیه ملک داشته باشد وضعیت شرایط وامکاناتش را برای مشاوره املاک تشریح خواهد کرد

اینکه چه موقع ملکش را فروخته وچند وقت دیگه باید به محضر برود ویا ملک را تحویل خریدار بدهدوکلا این که برای تخلیه وخرید ملک چقدر وقت دارد.

بعضی از مراجعین زمانی که به یک مشاوره املاک مراجعه می کنند که دیگر وقتی برایشان باقی نمانده است وباید سریع اقدام وتا وقت باقی است بایدملکی را بخرند.

اگر شما عوض اینکه خیلی زود یک مورد به انها نشان دهید از ملکهای که درفایلینگ خودداریدسخن بگویید چه بسا که وقت خود را هدر داده اید.

ناگفته نماند شایدنتوانیداز اوبه طور مستقیم بپرسید که ایا پولش برای خرید اماده است یا خیر یا اینکه ایا می خواهدپس از فروش ملکش خرید کند.

پرسش از مشتری در خصوص شرایطش نباید به شکل شک وتردید نسبت به مشتری که جدی است یا غیر جدی انجام گیرد واگر چنین باشد

به اصطلاح دست شما زود رو می شود که این امر نتیجه مثبتی بهمراه نخواهد داشت.

خصوصیاتی که یک مشاور املاک حرفه ای به آن نیاز دارد!!!

افراد با تجربه در حوزه ی کسب و کار خود سعی می کنند تا با مشتری مداری و شناخت نیاز آنها یک معامله ی دو سر سود را به وجود آورند

و همین امر باعث می شود تا افرادی که به آنها مراجعه می کنند فقط خریدار نباشند و به یک مشتری وفادار تبدیل شوند.

در این خصوص یک سری نکات کاربردی برای مشاورین املاک باید مد نظر قرار گیرد.

 • شناخت مشتری و روانشناسی

برای یک مشاور املاک مشتری و خریدار هر دو باید به طور کامل شناخته شوند.

این شناخت بر پایه ی نیازهای فرد مراجعه کننده است که باید این نیازها تشخیص داده شود تا بتوان هر چه بهتر زمینه را برای رفع نیاز آنها ایجاد کرد.

همچنین داشتن چندین گزینه مناسب برای معرفی به مراجعه کننده، می تواند حق انتخاب بیشتری به فرد بدهد و دست او را برای پیدا کردن مورد مناسب باز بگذارد و از لحاظ روانشناسی حس اطمینان بیشتری را فراهم آورد.

 • فن بیان در فروش حضوری مشاورین املاک

یکی از نیازهای اساسی یک مشاور املاک فن بیان است.

هنگامی که خرید و فروش حضوری صورت می گیرد، افراد با هم رو در رو هستند

و باید با شناخت روش های مشتری مداری و نکات فروش و اجاره ملک و همین طور عنوان این نکات با فن بیان بالا در جلب نظر مشتری مؤثر واقع شد.

هر چند اطلاعات مشاور املاک در مورد ملک و حقوق مشتری و خریدار بالا باشد اما گوینده فن بیان خوبی نداشته باشد نمی تواند آن گونه که نیاز است بر مراجعه کننده تاثیر داشته باشد.

 • ایجاد اعتماد در روابط کاری

در دنیای کسب و کار به خصوص برای مشاور املاک اعتماد بسیار مهم است.

با توجه به اینکه در هنگام معاملات ملک معمولاً هزینه های هنگفتی رد و بدل می شود، فرد باید بتواند اعتماد لازم را داشته باشد.

این اعتماد با مشتری مداری به صورت دائم و در طول زمان به وجود خواهد آمد. یک مشاور املاک باید نکات فروش و اجاره ملک را به طور کامل بداند و به آن ها عمل کند.

همچنین فراگرفتن حقوق خریدار و مشتری در مشاور املاک و انتقال آن به مراجعه کنندگان می تواند اعتماد بیشتری را جلب کند و روابط کاری را بهتر و منطقی تر پیش ببرد.

بدون شک تاثیر فعالیت مستمر و پشتکار برای کسب بازخورد مناسب در کنار روش های مشتری مداری می تواند این اعتماد را محکم تر کند.

زبان بدن یک مشاور املاک باید چگونه باشد؟

متاسفانه تفکر سنتی رایج، اکثریت را به این باور رسانده است که مشاورین املاک شغل پردرآمدی دارند و نیاز به  مشتری مداری و بهبود کسب وکارشان ندارند.

درست است که تجربه و مهارت برای مشاورین املاک نقش کلیدی دارد اما دیگر امروزه این مورد به تنهایی کافی نیست.

همه ما درباره زبان بدن شنیده ایم.

وقتی دست‌ها زیاد تکان می خورند می تواند نشان دهنده بی صبری و عدم اطمینان و … باشد و یا وقتی که چشمان فردی در طول مکالمه زیاد بالا و پایین می‌چرخد به نظر می‌رسد که از مکالمه ناراضی است و شکاک است.

مردم می‌توانند زبان بدن را تفسیر کنند.

با کریدور همراه باشید تا بدانید زبان بدن شما به عنوان یک مشاور املاک باید چگونه باشد.

برای موفقیت لباس شیک بپوشید!

لباس اولین چیزی است که در برخورد با یک نفر به چشم می‌آید.

اولین نگاه می‌تواند مهم ترین اثر را بر مشتری بگذارد.

مطمئن شوید که لباس شما به عنوان یک مشاور املاک مرتب، بدون چین و چروک و مناسب است.

دوستانه و با آرامش دست بدهید!

این یکی از سریع ترین راه ها برای برقراری ارتباط است.

به چشم های مشتری نگاه کنید و لبخند بزنید و آرام در عین حال محکم دست بدهید.

ارتباط چشمی برقرار کنید!

در طول مکالمه در مورد املاک مورد نظر مشتری و بازار مسکن به چشم های او مستقیم نگاه کنید به خصوص وقتی مشتری در حال صحبت است.

این نشان می دهد که شما علاقه مند به صحبت مشتری و حرف هایش هستید.

نگاه کردن به اطراف بار منفی به وجود می‌آورد.

لبخند بزنید!

هرگاه شرایط مناسب است و مشتری برداشت بدی نمی‌کند، لبخند بزنید.

اما مراقب باشید که بلافاصله پس از سوال مشتری لبخند نزنید.

برای مثال لبخند بلافاصله پس از طرح سوال راجع به مسائل مالی معنای متاسفانه را تلقی می‌کند.

پوزیشن و ژست مناسبی داشته باشید!

پاهایتان را روی زمین بگذارید.

لم ندهید و پاهایتان را دراز نکنید چون شما می‌خواهید نشان دهید که صاحب یک بیزینس هستید و انجام کسب و کار ملک را ممکن می‌کنید.

لم دادن شما و زیاد راحت بودن مثل اینست که شما در سکوت خانه خود مشغول تماشای فیلم هستید.

حتی ممکن است برخی مشتری ها این حرکت را بی احترامی تلقی کنند.

از حرکت دست هایتان استفاده کنید!

هنگامی که صحبت می‌‌کنید از حرکت دست هایتان برای بیان کردن نقطه نظر خود و نشان دادن قدرت و اعتماد به نفس در کارتان استفاده کنید.

از حرکات عصبی مانند بازی کردن با موها یا گاز گرفتن ناخن ها خودداری کنید.

یادداشت برداری!

هنگام  نکته برداری دفترچه یادداشت خود را در دید مشتری قرار دهید.

گاهی مشتری هنگامی که مشاور املاک در حال نوشتن یادداشت است، چیزی نمی‌بیند و عصبی می‌شود.

بازاریابی فایل فروش

 1. در فایل فروش خود از عبارات و تصاویر گرافیکی جذاب استفاده کنید. همچنین نگارش ساده و قابل فهم به همراه لینک های سایت شما در آگهی فروش باعث میشوند مشتریان به سایت شما وارد شوند و به دنبال آشنایی با خدمات شما باشند. فراموش نکنید شما برای فروش خانه باید توجه مشتری را در قدم اول جلب کنید.
 2. استفاده از جملات و کلمات جذاب مانند «فروش استثنایی خانه»یا «خرید خانه با شرایط ویژه»باعث ایجاد علاقه و افزایش فروش خانه می شوند. برای جذابیت بیشتر نزد خریداران از کلیدواژه های محبوب در توصیف آگهی یا فایل فروش تان استفاده کنید.

 3. نظرات اجمالی، توصیف های دقیق و تصاویر زیبا بسیار تاثیرگذار هستند، بنابراین میزان توضیحات و جذابیت تصاویرتان را افزایش دهید. از آنجا که خرید خانه هزینه قابل توجهی را برای خریدار میطلبد بنابراین شما باید تلاش زیادی کنید تا او برای خرید خانه مورد نظر شما مجاب شود.

 4. با این 8 نکته در زمینه ارائه آگهی فروش، فروشندگان را متقاعد کنید که شما آن مشاور املاکی هستید که در سریع ترین زمان ممکن و با بالاترین قیمت خانه شان را می فروشد. آماده سازی و ارائه صحیح به مشتریان احتمالی نشان می دهد که از تجربه و مهارت کافی برای رفع نیازهایشان برخوردارید.

 5. آگهی های چاپی و طبقه بندی شده به شما کمک می کنند به مخاطبین علاقه مند و مورد نظرتان دسترسی پیدا کنید. آگهی های خود را در قسمت هایی از شهر که میدانید مخاطبان شما حضور بیشتری در آنجا دارند پخش کنید.

 6. وقت تان را برای ملکی نگذارید که آماده ورود به بازار نیست. در واقع املاک قیمت گذاری شده که به خوبی ارائه می شوند به سرعت هم به فروش می رسند و مشاوران املاک موفق درک می کنند که فروشندگان باید قبل از ارائه فایل فروش اولیه، خانه های خود را آماده کنند. یاد بگیرید چگونه به فروشندگان کمک کنید خانه های خود را در بهترین وضعیت آماده بازاریابی کنند.

بازاریابی تلفنی

 1. از طریق تلفن و تماس با آژانس های مختلف از وضعیت بازار اطلاع پیدا کنید و با آنها مشاوره داشته باشید. 
 2. ارسال پیامک به شما اجازه می دهد به سرعت و به راحتی با مشتریان ارتباط برقرار کنید، اما سعی کنید تعداد پیامک های شما کم و کاربردی باشد در غیر اینصورت باعث آزار مشتریان خواهید شد.
 3. به دنبال راه حل هایی برای یافتن مخاطبان حوزه املاک باشید. به طور مثال آگهی روزنامه ها منبع خوبی برای یافتن خریداران و فروشندگان است.

بازاریابی پیامکی آژانس های املاک :

گروه مشاوره و فروش املاک متشکل از افرادی تحصیلکرده و حرفه ای اند که مشتریان را با راهنمایی های ارزشمند خود در مواقع غالباً حساس و پیچیده طی فرآیند خرید و یا فروش یک ملک یاری می رسانند.

بخش مشاوره و فروش ، نقشی بسیار مهم در گروه معاملات املاک بر عهده دارد.

معرفی املاک منتخب به خریداران ، جذب مشتریان جدید ،کمک به ایجاد تفاهم بین خریداران و فروشندگان و ارائه راهنمایی های موثر به خریداران جهت انتخاب ملک مورد نظر و حمایت از حقوق خریدار و فروشنده ازجمله این وظایف مهم میباشد.

گزارش ملک جدید در زمینه خواست مشتری و ارسال پیامک به وی

آپارتمان ۱۲۸ متری،نوساز،۳خوابه،با کلیه امکانات واقع در خیابان شیخ بهایی فوری فروشی مشاورین املاک کام

هماهنگی های لازم با خریدار و فروشنده به جهت صرفه جویی در هزینه های مربوط به تماسها.

جناب آقای عبداللهی جهت بازدید از ملک شما لطفا فردا بعدازظهر حضور یابید. با تشکر مشاور املاک کام

ارسال درخواست خریدار و اعلام ملک موجود با مشخصات ارائه شده از جانب مشتری به صورت خودکار

آپارتمان ۲۰۰ متری،نوساز،۳خوابه،با کلیه امکانات واقع در صادقیه مشاورین املاک کام 

ارسال پیام تبریک و تهنیت مناسبت ها

امروز ۲ نفر آدرس و شماره شما را از ما درخواست کردند.

خوشبختی و موفقیت، در سال جدید به سراغتان خواهند آمد. با تشکر

ارسال پیام کوتاه منطقه ای از طریق نقشه سامانه برای منطقه مورد نظر

کاهش هزینه های تماس برای مشاورین املاک

سرعت بالای ارسال سامانه پیام کوتاه
دریافت نظرات و پیشنهادات از طریق سامانه پیام کوتاه
ارسال پیامک از دکل ایرانسل (BTS) منطقه مورد نظر شما

این مثالها بخشی از تکنیکهای سامانه پیام کوتاه برای مشاورین املاک با مشتریان برای جذب مشتری می باشد.

شما می توانید با کمی فکر و دقت از روشهای مختلف برای جذب مشتری استفاده کنید.

توجه کنید که شما برای جذب مشتری هر نکته را می توانید از طریق پیام کوتاه تست و اجرایی کنید چون :

اس ام اس تنها تبلیغی است که همه میخوانند!

مشاورین املاک نیاز را به تقاضا تبدیل می کند!!!

مشاورین املاک  حلقه واسط میان خریدار و فروشنده است .

 از این رو نقش مشاور برای  رونق بخشی بازار مسکن بسیار ارزشمند است.

مشاور املاک در یک بنگاه معاملاتی  روزانه با دهها مشتری روبرو می شود .

هر کدام از این مشتریان نیاز ها ، خواسته ها وتقاضاهای متفاوتی دارند .

 مشاور املاک باید با  درایت و هوشمندی  به مشتریان در زمان لازم پاسخ دهد از این رو توانایی و مهارت فردی مشاور در برخورد با مشتریان بسیار اهمیت دارد .

دانش روانشناسی برای مشاوران املاک  ضرورت دارد .

مشاور املاک باید بداند که  در برابر هر مشتری رفتاری متناسب با شخصیت ، دانش ، توانایی و اخلاق او داشته باشد .

مشاور املاکی که دارای شخصیت  تک بعدی است  و قابلیت انعطاف با افراد مختلف را ندارد  نمی تواند در کسب و کار موفق باشد .

او باید با ظرافت ، مشتری را  با نگاه و گفت و گوی مختصری ارزیابی کند  و سپس بر اساس ارزیابی به نیازهای واقعی او پاسخ دهد .

یکی از مشکلاتی که  در بنگاه های املاک و مستغلات همواره مشاهده می شود عدم ارتباط درست و منطقی با مشتری است .

 ساختار ارتباطی مشاوران املاک به گونه ای  طراحی شده که مشتری  به درستی درک نمی شود .

مشتریانی که برای خرید به بنگاه های املاک مراجعه می کنند  متفاوت  و از گروه های مختلف اجتماعی هستند .

گاه یک پیرمرد  روستایی بی سواد  برای خرید یک خانه مراجعه می کند و گاه  چند لحظه بعد پزشکی فوق تخصص برای خرید یک آپارتمان وارد می شود .

مشاور املاک باید توان ارتباط سازی  با هر دو شخص را  داشته باشد .

گاه یک مشتری  احتمالی برای پرس و جو وارد بنگاه می شود و گاهی نیز یک مشتری پروپا قرص می آید.

مشاور املاک وظیفه دارد با همه گروه های اجتماعی  که از نظر مالی ، تحصیلات ، اخلاق و… متفاوت هستند رفتاری متناسب با آنها داشته باشد .

گاه لازم است به یک مشتری ساعت ها مشاوره بدهد و گاه نیز مشتری  با  ده دقیقه گفت و گو به خواسته اش می رسد .

اما همه مشتریانی که  به بنگاه  املاک مراجعه می کنند  یک فصل مشترک دارند  و آن هم خرید  یا فروش ملک و خانه و آپارتمان و.. است .

مشاور املاک  نیز با داشتن این فصل مشترک می تواند ایجاد مفاهمه کند و به درک درستی از نیازها و خواسته های مشتریان برسد.

سیستم سنتی  موجود در بنگاه های املاک به گونه ای است که مشتری چندان اهمیتی ندارد بنابراین اغلب مشاور محترم اهمیتی به خواسته او نمی دهد بلکه بیشتر می خواهد  موجودی خود را عرضه کند .

 شاید شما بارها به بنگاه املاک  مراجعه کرده باشید و  خواسته خود را مبنی بر خرید یک آپارتمان 60 متری دو خوابه مطرح کرده باشید اما  مشاور املاک بدون توجه به خواسته شما درصدد است تا چیزی را به شما بفروشد که خواسته شما نیست .

در صورتی که لازمه فروش درک درست نیاز مشتری است .

مشاور املاک باید بداند  تا به درک درستی از نیازهای مشتری نرسد و نتواند به او در این مرحله نزدیک شود ادامه کار دشوار خواهد بود .  

گاه مشاور به دلیل این که نمی تواند  به درک درستی از نیاز مشتری برسد باعتاب و درشتی او را از خود و از بنگاه می راند و این دردناک ترین بخش مشتری مداری در  بنگاه های املاک است  .

دوستی می گفت : به یک  بنگاه املاک مراجعه کردم  و خواسته ام  راکه خرید یک آپارتمان 70 متری بود مطرح کردم .

اولین سوالی که  مشاور املاک از من پرسید این بود که چه قدر پول داری؟  

و وقتی فهمید پول من  کفاف خرید یک آپارتمان 40 متری را هم نمی دهد با تمسخر گفت : داداش ما چراغ جادو نداریم تا خونه دارت کنیم  .

با این پول بهتره بری یه جا رهن کنی و فکر خرید رو از سرت بیرون کنی  و بعد قاه قاه خندید .

دوستم می گفت با خجالت از بنگاه بیرون آمدم  و با دلهره به بنگاه دیگری مراجعه کردم  مبادا او هم مسخره ام کند .

اما در این بنگاه شخص محترمی  به عنوان مشاور املاک در گوشه ای نشسته بود .

ابتدا کاملا حرف هایم را گوش داد  و بعد نقشه راهی جلوی من گذاشت که با آن نقشه من امروز خانه دار هستم .

مشاور محترم آپارتمانی را پیشنهاد داده بود که مالک راضی بود 30 درصد پول را به صورت اقساطی  بگیرد .

بعد ذهن منو نسبت به وام روشن کرد و توانستم با راهنمایی او حدود بیست درصد از  قیمت آپارتمان را وام بگیرم  .

و امروز همه اقساط پرداخت شده و من مالک یک آپارتمان 70 متری هستم .

مشاور املاک باید چشمانش را بشوید و  مشتری را جور دیگر نگاه کند .  

وظیفه مشاور ارائه راه حل  های مختلف برای خرید و فروش است .

برای این که ظرفیت و توانایی مالی  همه خریداران به یک اندازه نیست .

مشاور باید مشتری  را برای خرید راهنمایی کند نه این که  او را تمسخر کند او وظیفه ی سختی در بازار مسکن دارد .

رونق بازار  مسکن  به درک درست مشاور املاک  از نقش و اهمیت  کارش نیز بستگی دارد .

مشتریان مختلف با روحیات متفاوت و سطح زندگی و تمکن مالی و  سواد  مختلف دارای نیاز ها و خواسته های مختلف هستند .

مشاور باید هنر مشتری مداری را به خوبی بلد باشد .

کسی که به بنگاه املاک برای خرید آپارتمان مراجعه می کند یک خریداربالقوه است برای این که  او به خریدار بالفعل تبدیل شود

نیاز به مشاورت حرفه ای مشاوران املاک دارد تا با شناخت درست و تصمیم گیری و تصمیم سازی منطقی شرایط برای فعلیت  یافتن نیاز او فراهم شود .

آموزش مشاور املاک

” روانشناسی مشاور املاک ”

درکسب و کارمشاوره املاک تنها داشتن تجربه و استعداد کافی نیست بلکه افراد شاغل در این حرفه بایستی دانشهایی

چون روانشناسی، بازاریابی، اقتصاد، حقوق،ارتباطات،مدیریت،کامپیوتر،ساختمان شناسی و نقشه خوانی،عکاسی و فیلم

برداری، فنون مذاکره،زبان بدن،قوانین ثبت و دارایی و شهرداری و……داشته باشند تا بتونند مشغول به این حرفه شده و

دراین شغل آدم موفقی بشوند .مشاورینی  که به شغلشون اهمیت داده و دست به مطالعه و تحقیق زدندازاین راه به

موفقیتهایی چون کسب اعتبار،احترام،در آمدعالی نایل شدند و برعکسش کساییکه این کسب و کار رو جدی نگرفته جز

اتلاف وقت و انرژی عایدی نداشته وفقط عمرشون رو تلف کردند .

استفاده از علم روانشناسی در تمام مراحل زندگی به ویژه محل کار، کار آمده اگه شما برای درک اصول ومفاهیم اون

وقت بزارین فردی قابل اعتماد،دوست داشتنی،صادق و….خواهید شد.این موضوع خیلی مهمه که شما به روانشناسی

مشتری مسلط باشی و بتونی چجوری مدیریتش کنی .

فراموش نکنید یکی از نکات مهم دربحث روانشناسی املاک صحبت رودررو ،چه با خریدارو چه با فروشنده هنگام بازدید از

ملکه شما با گفتگو کردن با طرفین نبض اونارو به دست گرفته و مسائل و خواسته های اونا را واکاوی میکنید .

ایجاد یک رابطه مثبت باعث میشه شما چند قدم فراتر برید سعی کنید بارفتار خوبتون اونها رو سوپرایز و خوشحال کنید

ارتباط عاطفی محکم با اونا برقرارکنید یعنی با شیوه و روش خاص بتونی با یک کارگرساده، بایک آدم کم سوادبه

همون اندازه ارتباط عاطفی برقرارکنی که به یک آدم تحصیلکره ارتباط برقرار میکنی .

مشاور باید آداب مردم داری ،نوع دوستی ،و احترام به دیگران رابدونه در برخورد با خانمها بسیار بادقت و متانت رفتارکنه

هرکلام و هرنگاه و هربرخورد میتونه به سرعت از سوی ایشون مورد ارزیابی قراربگیره پس باید با نجابت نگاه ،احترام

،متانت وشخصیت خود اعتماد و اطمینان اونهاراجلب کنه .

ارکان ارتباط دو جانبه را شامل سوال کردن ،گوش کردن است رو رعایت کنید قبل از اینکه به مشتری فایل و یا حتی

سرویس بدین کمی با اونا صحبت کرده و از شرایط و میزان بودجشون مطلع بشید .

ازاینکه بعضی اوقات مجبور هسیتن بگویید: نمیدونم یا نداریم نترسید .همه کس همه چیز رو نمیدونه افرادی که دم از

اینکه همه چیز رو میدونن میزنن افرادی شیاد و دروغگو هستند که رفتار و عملکردشون نزد مردم تیزبیین و با هوش

سریع لو رفته و به قول معروف  دستشون رو میشه و اعتماد مشتری رو از دست میدن .ولی زماینکه بی اطلاعی یا کم

اطلاعی خودتون رو نسبت به مسئله ای ابراز میکنید درحقیقت میخایید که دیگران به شما چیزهایی رو بیاموزند و در

واقع شکل انسانی و ماهرانه ای رو ازتواضع و فروتنی خودتون به نمایش میزارین .

درمشاوره کلامی با مشتری ادبیات گفتاری رو رعایت کنید از شوخی و مزاح پرهیز کنید سریع با مشتری دوست چند ین و

چندساله نشید اگه مشتری خواست با شما صمیمی بشه مانعی نداره ولی شما خیلی با مشتری صمیمی نشید چون به

هنگام دریافت کمیسیون به مشکل برمیخورید .

ازبحثهایی که به کار شما ارتباط نداره مثال اوضاع سیاسی و اقتصادی مملکت ،وضعیت مدنی و مذهبی جامعه

و…پرهیزکنیدچون عقاید هرکس برای خودش محترمه و ممکنه با پیش کشیدن این بحثها از اصل کار خود غافل مونده و

به بیراهه برین باحرف زدن زیاد مشتری رو خسته نکنید.سعی کنید باکلام قدرتمند در دل اونا نفوذ کنید قدرت

متقاعدسازیتون رو افزایش بدین این قدرت روز قرارداد خیلی بدرتون میخوره .

دراین مقاله سعی کردیم به طور مختصر به بایدها و نبایدها ی اصل روانشناسی املاک بپردازیم و همیشه این موضوع

را بخاطر بسپارین که مشتریان هنگام خرید کردن ابتدابه احساس خودشون رجوع میکنند بعدبراساس عقل و منطقشون

تصمیم میگیرند .شمابا این مختصر مطالبی که در بالاگفته شدباهوش و درایت خودتون به راحتی میتونید در دل مشتری

نفوذ کرده و به  اونا این حس رو القا کنیدکه هدف شما فقط ارائه خدمات مطلوب مشاوری با کیفیت بوده است .

” الهی روزیتون هزار برابر بشه 🌹 “

در تلگرام

کانال مارو دنبال کنید!

در آپارات

ما را دنبال کنید!

در اینستاگرام

صفحه مارو دنبال کنید!

در یوتیوب

کانال مارو دنبال کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

دریافت بخشی از چکلیست