بلاگ

اجور معوقه!! | همه چیز درباره اجاره خانه

 


♦️اجور معوقه چیست؟

? اجور معوقه همچنان که از نام آن نیز مشخص است، به معنای اجاره‌بهای عقب افتاده می‌باشد، اجاره‌بهای مکان استیجاری که مستأجر آنرا پرداخت ننموده است و اجور جمع اجاره بوده و معوقه به معنای به تعویق افتاده میباشد.

♦️ تعهدات مستأجر نسبت به اجور معوقه

? تعهدات مستأجر نسبت به اجاره‌بها بدین صورت است که طبق اجاره‌نامه تنظیم شده فیمابین مؤجر و مستأجر، مبلغ اجاره‌بها میبایست در زمان مقرر قید شده در اجاره‌نامه مثلاً، ماهیانه یا سالیانه توسط مستأجر به مرجر پرداخت گردد. در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها و به تعویق افتادن آن مؤجر می‌تواند طی دادخواست حقوقی مستأجر را ملزم به پرداخت اجاره‌بهای عقب افتاده نماید که پس از صدور رأی و انجام مراحل اجرایی قابلیت وصول خواهد داشت.

♦️ تعدیل اجاره‌بها

? عقد اجاره پس از تنظیم قرارداد و تعیین مبلغ میان طرفین لازم الاتباع است و طرفین ملزم به انجام تعهدات خود می‌باشند لذا تعدیل اجاره‌بها می‌تواند با توافق طرفین و یا اگر در متن قرارداد به آن تصریح شده باشد انجام شود و یا تحت شرایط خاصی از طرف مؤجر و یا مستأجر بطرفیت یکدیگر با تقدیم دادخواست انجام گردد.

♦️ فسخ قرارداد اجاره

? قرارداد اجاره با انقضاء مدت اجاره به پایان می‌رسد مگر اینکه شرایط خاصی موجبات فسخ آنرا فراهم آورد که از آن جمله اینکه مؤجر به تعهدات مندرج در اجاره‌نامه عمل ننماید و یا عیوبی در مورد اجاره موجود بوده که از مستأجر پنهان شده و یا به اطلاع وی نرسیده باشد و با مستأجر مورد اجاره را در غیر آنچه که در اجاره‌نامه آمده و مورد توافق مؤجر بوده استفاده نماید که از موجبات فسخ پیش از موعد است.

♦️ انواع روش‌های پرداخت اجاره‌بها

? پرداخت اجاره‌بها بر اساس توافقی است که بین مؤجر با مستأجر صورت گرفته و معمولاً در متن اجاره‌نامه مشخص و تصریح شده است و می‌تواند بصورت نقدی در قبال دریافت رسید از مؤجر و یا واریز به حساب مشخصی که مؤجر به مستأجر معرفی نموده و بصورت روزانه، ماهانه و یا سالیانه صورت پذیرد.

♦️ تفاوت اجاره‌بهای معوقه و اجرت‌المثل ایام تصرف

? تفاوت اجاره‌بهای معوقه و اجرت‌المثل ایام تصرف در اینست که در دعوای اجاره‌بهای معوقه قرارداد اجاره‌ای که فیما بین دو طرف یعنی مؤجر و مستأجر تنظیم گردیده و بهای اجاره در آن مشخص شده و طریقه پرداخت آن نیز تصریح گردیده است و مستأجر اجاره‌بها را به مؤجر پرداخت نکرده باشد ولی اجرت‌المثل ایام تصرف زمانی مطرح می‌شود که قراردادی موجود نیست و یا مدت آن به اتمام رسیده و مستأجر از تحویل مورد اجاره امتناع ورزیده و یا تصرفات وی غاصبانه و بدون اذن و موافق مؤجر بوده است.

♦️ اجرت‌المسمی چیست؟

? اجرت‌المسمی همچنان که از نام آن پیدا و مشهود است به معنای اجرت یا اجاره‌ای است که تعیین گردیده و اصطلاحاً اسمی بر آن نهاده شده است یعنی توسط مؤجر و مستأجر تعیین و در متن اجاره‌نامه نامبرده شده است و همان مبلغی است که طرفین بر آن توافق کرده‌اند.

♦️ دعاوی تخلیه و تحویل عین مستأجره چگونه مطرح می‌شود؟

? دعاوی تخلیه و تحویل عین مستأجره در قالب دادخواست حقوقی مطرح می‌شود که می‌تواند به عللی از جمله انقضای مدت اجاره و یا نیاز شخصی و یا تصرفات غیرقانونی از جانب مؤجر و به طرفیت مستأجر یا متصرف مطرح گردد.

 

 

 

منبع کلید

در تلگرام

کانال مارو دنبال کنید!

در آپارات

ما را دنبال کنید!

در اینستاگرام

صفحه مارو دنبال کنید!

در یوتیوب

کانال مارو دنبال کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

دریافت بخشی از چکلیست